Jak jsme již zmiňovali dříve, některé cestovní kanceláře využili nedostatku informací o připravovaném zákonu tzv. lex voucher, a začali cestujícím namísto vrácení nabízet vlastní vouchery. Tyto poukazy vypadaly na první pohled výhodněji, navýšením částky zaplacené zálohy o desítky procent, nicméně povětšinou negarantovaly vrácení peněz. Článek se věnuje výhradně voucherům vydaným nikoli podle zákona č. 185/2020 Sb., zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (lex voucher).

Jelikož se pomalu blíží konec lhůty k uplatnění některých z prvních voucherů, měli bychom se zaměřit na skutečnost, co se stane, pokud nebudou vouchery uplatněny k nákupu nového zájezdu a tzv. propadnou.  

Podle názoru právníka projektu Zkažená dovolená.cz nejsou vouchery CK, které umožňují nevrácení peněžní částky vydávány v souladu se zákonem, a to minimálně ze dvou následujících důvodů.

Neplatnost podle občanského zákoníku

Ustanovení § 2536a občanského zákoníku uvádí, že při odstoupení od smlouvy pořadatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů po ukončení závazku ze smlouvy, veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, v případech stanovených tímto zákonem pak snížené o odstupné za předčasné ukončení závazku ze smlouvy. Toto ustanovení je pak jednoznačně na ochranu spotřebitele a implementováno bylo na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách.

Občanský zákoník dále ve svém ustanovení týkající se ochrany spotřebitele, konkrétně § 1812 uvádí, že k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. Dále pak ustanovení § 1814 písm. c), výslovně za neplatná považuje taková ujednání, která umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí.

Podle našeho názoru, pomineme-li skutečnost, že z mnoha zdrojů nám bylo sděleno, že spotřebitel nebyl dostatečně a výslovně upozorněn na odlišnost voucherů CK oproti voucherům zákonným, jsou takto vydané poukazy neplatné. I po propadnutí voucheru by se spotřebitel mohl dovolat vrácení uhrazené zálohy, a to až tři roky od doby, kdy CK odstoupila od smlouvy. 

Rozpor se zákonem na ochranu spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve svém ustanovení § 5 odst 3 písm a) uvádí, že obchodní praktika se rovněž považuje za klamavou, pokud ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, a pokud zahrnuje jakékoli uvádění výrobku nebo služby na trh, včetně srovnávací reklamy, které vede k záměně s jiným výrobkem nebo službou. Klamavá obchodní praktika je obchodní praktikou nekalou, a jako taková je zakázána.

Ustálená judikatura považuje shora uvedené jednání v souladu s ust. § 580 občanského zákoníku za neplatné, a to absolutně, spotřebitel se jej nemusí dovolat.

Co dělat?

Chcete zpět své peníze z propadlého voucheru? Zadejte případ a právník ZDARMA posoudí Vaše možnosti

Tento článek je právním názorem právníka projektu Zkažená dovolená.cz, není potvrzen soudní judikaturou a je poplatný době svého vzniku. V žádném případě nesmí být brán jako návod pro jednání s CK. Autor neručí za případnou škodu vzniklou postupem podle tohoto článku.