S ohledem na opakující se vlny veder v tradičních dovolenkových destinacích dochází stále častěji k situacím, kdy jsou některá místa zasažena sezónními požáry. Jelikož je požár, ale též záplavy, výbuch sopky nebo zemětřesení mimořádnou událostí, právně označovanou jako vyšší moc, jsou možnosti cestujících často vykládány nejednotně. Jaké nároky má cestující v případě, kdy následky požáru zhatí či pokazí vysněný zájezd, se můžete dočíst níže.

Sleva z ceny zájezdu

Nárok na slevu má zákazník vždy, a to bez ohledu na skutečnost, zda cestovní kancelář může původ vady ovlivnit či nikoli.  Zákonodárce spravedlivě rozdělil náklady na mimořádnou okolnost mezi obě strany cestovní smlouvy. V případě vyšší moci není cestovní kancelář povinna hradit náhradu škody ani újmu za narušení dovolené, jak uvádí ust. § 2542 a § 2543 občanského zákoníku (OZ). V těchto případech, tedy vznikla-li škoda v důsledku skutečnosti, za níž cestovní kancelář neodpovídá, se může z náhrady škody i újmy za narušení dovolené zprostit.

Ust. § 2540 OZ, upravující slevu z ceny zájezdu, však takový výklad nepřipouští. Nárok na slevu z ceny má tak zákazník vždy, když má zájezd vadu a tato byla zákazníkem řádně a včas vytčena. V tomto lze taktéž odkázat na čl. 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (dále jen směrnice), kde odst. 1, ve věci slevy z ceny zájezdu, uvádí možnost liberace toliko v případě, kdy lze neplnění smluvních podmínek přičíst samotnému cestujícímu. Odst. 2 ve věci náhrady škody (nikoli slevy z ceny) pak uvádí i třetí stranu či mimořádnou okolnost.

Za takovou vadu lze považovat například zápach spáleniště, nucené stěhování do jiného hotelu, ale též náhradu za nevyužité dny dovolené, je-li v důsledku evakuace uspíšen odjez zpět do České republiky.

Náhrada škody, újma za narušení dovolené

Jak bylo uvedeno výše, pokud nemohla cestovní kancelář důvod zkažené dovolené ovlivnit, tedy typicky právě přírodní katastrofy, není povinna nahradit cestujícímu škodu, a ani újmu za narušení dovolené, byť to zákoník přímo neuvádí. Zákon bude vždy vykládán v souladu se směrnicí a ta mimořádnou okolnost již obsahuje.

Výjimka

Z tohoto pravidla však existuje výjimka. Aby mohla přírodní katastrofa být považována za mimořádnou okolnost, musí být nejen neočekávaná, ale též neodvratitelná. To standardně právě přírodní katastrofy splňují, avšak může dojít k situaci, kdy přírodní katastrofa, například právě požár již v dovolenkové destinaci zuří, ale cestovní kancelář přesto další zájezdy nezruší, a s odkazem na jiné místo do destinace klienty pošle. Pokud by se v takovém případě požár rozšířil právě i do dříve nezasaženého letoviska, beneficium vyvinění se pro pořadatele zájezdu padá a měl by nahradit i škodu.

Zrušení zájezdu, vrácení peněz

Občanský zákoník uvádí, že zákazník může odstoupit od smlouvy a zrušit zájezd vždy. Ne vždy má však nárok obdržet své peníze zpět. Ust. § 2535 říká, že zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Požár na dovolené je právě takovou mimořádnou okolností.

Pokud je mimořádnou okolností zasaženo letovisko, do kterého cestující míří, je odpověď na otázku zda může zrušit zájezd či nikoli poměrně jednoznačná. Jak to ale bude v případě, kdy je zasažena například jedna část ostrova a další je zatím poměrně klidná. Na toto neexistuje jednoznačná odpověď a bude zde hrát roli více faktorů, zejména doporučení státních orgánů, vzdálenost mimořádné okolnosti, možnosti a pravděpodobnost jejího dalšího šíření, dostupnost služeb a v neposlední řadě též schopnost cestovní kanceláře se s mimořádnou okolností vypořádat.

AKTUÁLNĚ k 23.7.2023

Požáry na ostrově Rhodos zasáhly již podstatnou část jeho území, avšak stále jsou zde klidná letoviska, zejména na severu ostrova, kde se nachází i letiště. Přesto, že ministerstvo vydalo varování před cestami do postižených oblastí, a taktéž uvedlo, že riziko požáru platí pro celý ostrov, většina českých CK nezastavila lety na ostrov a nadále tam posílá turisty. Má v tomto případě klient nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy? Na tuto otázku není odpověď jednoznačná a je krajně pravděpodobné, že v desítkách případů bude rozhodovat soud. My se však přikláníme k variantě, že obava je důvodná, a to z následujících důvodů:

  • místní hasiči nemají požáry pod kontrolou
  • povětrnostní podmínky jsou vhodné k dalšímu šíření požáru
  • velká část ostrova se potýká s následky živelné evakuace zasažených oblastí (ubytování evakuovaných apod.)
  • ostrov postihují výpadky elektřiny a mobilního spojení
  • doprava na ostrově je omezena a na některá místa nebylo možné přistavit evakuační autobusy
  • jednání CK je chaotické, klienti nejsou dostatečně informováni, někteří nemají zajištěno náhradní ubytování, občerstvení a postrádají potřebné informace

Shora uvedené informace neslouží jako návod pro další postup v jednání s CK, když ani autor článku nemůže s jistotou předpokládat, jak budou soudy ve sporech rozhodovat. Představují pouze osobní názor autora. Pokud se však rozhodnete od smlouvy odstoupit a neodjet, vždy tak učiňte písemně.

Závěrem

Zažili jste na dovolené požár? Zasáhly Váš zájezd následky jiné přírodní katastrofy? Odstoupili jste důvodně od smlouvy, ale CK uplatňuje storno a odmítá vrátit peníz? Obraťte se na nás a pomůžeme Vám. U nás je posouzení vždy ZDARMA.