Změna ceny zájezdu a odstoupení

Po „hladových“ letech Covidu se cestovní ruch opět probouzí a rok 2022 byl prvním rokem dovolených bez větších omezení. Některé cestovní kanceláře a agentury se však rozhodly, že si finanční ztráty vykompenzují na klientech. Nezřídka se setkáváme s případy, kdy  nedlouho po podpisu smlouvy dojde ke změně ceny, případně cestovní kancelář od smlouvy odstoupí. Tento přístup naznačuje, že se CK snaží nalákat klienty na levný zájezd, který ovšem nemá k dispozici a hned jak klienta zaváže, navrhne mu zvýšení ceny, případně vrácení peněz. Tento postup není v souladu se zákonem, bohužel však neexistuje žádná relevantní sankce, kvůli které by se tento postup nevyplatil.

Změna ceny

Zákon vcelku jednoznačně určuje případy, za kterých je možné jednostranně změnit cenu zájezdu ve svém ustanovení § 2530 občanského zákoníku. Zvýšit cenu lze jen v následujících případech, pokud se zvýší:

a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie,

b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb        poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo

c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.

Ani pak ovšem není zvýšení ceny platné, pokud zároveň nejsou splněny tyto podmínky:

a) je to výslovně ujednáno,

b) zákazník má právo na snížení ceny zájezdu z důvodu snížení nákladů uvedených v odstavci 2, ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu, a

c) je ujednán způsob výpočtu cenových úprav.

Nejdůležitější je však časová podmínka, která následuje po splnění shora uvedených, a to je 20 denní lhůta. Jinými slovy pokud CK doručí zákazníkovi návrh na změnu ceny méně než 20 dní před konáním zájezdu, pak takový návrh nemá právní účinky a zvýšení ceny možné není. Bez ohledu na splnění jakýchkoli podmínek, 19 a méně dní před odjezdem není cestovní kancelář oprávněna zvýšit cenu zájezdu.

Pokud jsou všechny podmínky splněny, ani tak není zvyšování ceny ze strany pořadatele bezbřehé. Změna je možná pouze do výše 8% ceny zájezdu. Nad tuto výši má již zákazník právo se rozhodnout, zda bude navýšení akceptovat, nebo zda odstoupí od smlouvy. Pokud odstoupí, není povinen hradit storno poplatky, pokud se nevyjádří, pak platí, že se změnou souhlasí.

Odstoupení

Zatímco cestující má právo odstoupit od smlouvy kdykoli, obvykle však za podmínky úhrady storno poplatků, tak cestovní kancelář má jednoznačně stanoveno, kdy má právo odstoupit, a to v případě, že počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě nebo mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

V jakémkoli dalším případě je odstoupení od smlouvy neplatné a cestovní kancelář by měla splnit svůj smluvně uzavřený závazek. Bohužel, jak je uvedeno výše, není zde nic, co by sankcionovalo cestovní kancelář za neplatné odstoupení od smlouvy.  Dřívější právní úprava poskytovala cestujícím alespoň 10% ceny zájezdu jako náhradu, kterou byla kancelář povinna uhradit, aktuálně zde však nic takového není a proto se rušení zájezdu ze strany cestovních kanceláří stává téměř normou. Skutečnost, že CK je navíc povinna vrátit uhrazené platby ve lhůtě 14 dní, dělá z klientů neplacenou záložnu.

Jak se bránit?

Jakákoli obrana proti nesprávnému postupu ze strany pořadatele zájezdu znamená téměř vždy soudní spor. Pokud CK neplatně zvýší cenu zájezdu, je možné toto neakceptovat, nechat CK odstoupit, koupit si zájezd znovu za vyšší cenu a chtít rozdíl oproti původní ceně jako náhradu škody.  Další variantou je doplatit požadované plnění a následně jej vymáhat zpět.

 

Poznáváte popsanou situaci? Zaplatili jste peníze navíc zbytečně? Nechce CK navýšení vrátit? Svěřte nám svůj případ. U nás je posouzení vždy ZDARMA.