Vzhledem k neustále se rozvíjející letecké dopravě a touze cestovních kanceláří letadlo co nejvíce zaplnit, aby snížily náklady na přepravu, dochází k novým druhům nepředpokládaných změn. Jednou z častých změn poslední doby je vložení tzv. technického mezipřistání do letu a výrazné zpoždění letu.

Takové mezipřistání, byť nazvané jako technické obvykle zahrnuje doplnění cestujících na jiném letišti a až následně odlet do destinace. Je zřejmé, že každé další přistání, při kterém je třeba let přerušit znamená zpoždění v řádech desítek minut až hodin. Na co má v takovém případě cestující nárok?

Danou situaci je předně nutné podřadit pod některý z důvodů, pro které by bylo možné požadovat odškodnění. Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů by přicházely v úvahu dva důvody. Zpožděný let a zrušený let.

Zrušení letu

Zrušeným letem je i takový let, kdy dojde ke změně místa příletu nebo odletu. V tomto případě však zůstávají původní místa příletu a odletu totožná, pouze dojde přidání zastávky. Na situaci by se tedy dalo nahlížet jako na zrušený let a jeho nahrazení dvěma jinými lety.

Zpoždění letu

Zpoždění letu je situace, kdy se itinerář cesty nemění, dochází pouze k odložení odletu a tím způsobení zpoždění na příletu do cílové destinace alespoň o tři hodiny. 

Řešení

Přestože teoreticky by bylo možné nastíněnou situaci podřadit pod obě varianty, prakticky se bude jednat vždy o zpožděný, nikoli zrušený, let. Obdobnou situaci totiž řešil Evropský soudní dvůr ve věci C-32/16 – Wunderlich, a to následovně „článek 2 písmeno l) Nařízení, musí být vykládán v tom smyslu, že let, jehož místa odletu i příletu byla v souladu s původním letovým plánem, ale v jehož průběhu došlo k neplánovanému mezipřistání, nelze považovat za zrušený.“

Jednoznačně tedy nárok na kompenzaci vzniká až v případě zpoždění letu, tedy situace, kdy bylo letadlo v důsledku mezipřistání opožděno na příletu do cílové destinace o tři a více hodin.   

Co když je mezipřistání plánované?

Jak vyplývá z rozhodnutí soudu výše, bylo po celou dobu kalkulováno s neplánovaným mezipřistáním. Jak by se však nahlíželo na situaci popsanou v tomto článku, kdy jsou na letadlo přibráni cestující z jiného letiště. Takové mezipřistání muselo být plánované? Domníváme se, že stejně, jednalo by se o zpožděný let, a to s ohledem na odůvodnění citovaného rozhodnutí. Soud dospěl k závěru, že nahlížet na let, který po neplánovaném přistání dosáhl svého cílového místa určení, jako na zrušený by vedlo k uznání nároku na náhradu škody cestujícímu, kterému vzniklo v důsledku tohoto neplánovaného mezipřistání zpoždění při přistání méně než tři hodiny. Naproti tomu cestující, kterému vzniklo stejné zpoždění z jiného důvodu, by neměl nárok na náhradu škody podle čl. 5 odst. 1 písm. c) a článku 7 nařízení č. 261/2004, jak je vykládá Soudní dvůr. To by bylo tudíž v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jelikož tento rozpor by platil i pro mezipřistání plánované, lze dovodit, že ani v takovém případě by nebyl nárok na kompenzaci.

Závěrem 

Posouzení nároku na odškodnění ve věci zpožděného a zrušeného letu je v důsledku přibývající judikatury stále komplexnějším úkonem. Nechcete přijít o své peníze, svěřte řešení problému nám, posouzení je nezávazné a je vždy ZDARMA.