Přestože se již nestává tak často, jako v dřívějších dobách, že se cestovní kancelář v průběhu smluvního vztahu, ať už před odjezdem na zájezd nebo v jeho průběhu, ocitne v úpadku, stále se jedná o jev, který se může vyskytnout. Zvláště v období po covidu a v nynější době problémů v letecké přepravě mohou být cestovní kanceláře k insolvenci náchylnější. Bohužel přetrvávají některé nejasnosti ohledně uplatnění nároků na pojistné plnění a postupy pojišťoven jsou častokrát na hraně zákona, nebo dokonce za ní.

 

Co je úpadek CK?

Složitou definici úpadku podle insolvenčního zákona není třeba popisovat. Zjednodušený postup, jak poznat insolventní cestovní kancelář poskytuje tzv. zákon o cestovním ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.

zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu). Pokud CK a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo  c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti, může se jednat o první známku úpadku cestovní kanceláře.

 

Téměř 100% jistotu úpadku pak cestující získá, pokud se cestovní kancelář objeví v insolvenčním rejstříku, ten je veřejně přístupný a vyhledávaní v něm je zdarma.

 

Na co mám nárok?

Výše nároku

 

Každá cestovní kancelář je povinně ze zákona pojištěna pro případ úpadku. Pojišťovna v takovém případě za insolventní cestovní kancelář uhradí veškeré nároky, případně zajistí repatriaci. Pojištění se nevztahuje jen na případnou slevu z ceny zájezdu, kterou je nutné uplatňovat v insolvenčním řízení zkrachovalé CK.

 

Postup

 

V první řadě je cestující povinen uplatnit u pojišťovny svůj nárok a ten prokázat. Toto doporučujeme dělat zásadně v písemné formě (postačí i email), neboť od tohoto uplatnění se dále odvíjí lhůty pro výplatu. Lhůta pro uplatnění pojistného plnění může být ujednána mezi stranami. Nezřídka pojišťovny dobu pro oznámení pojistné omezí na několik málo týdnů. V případě pojištění cestovní kanceláře však zákon uvádí minimálně 3 měsíce.

 

Pokud pojišťovna řádně a včas otevře speciální web pro uplatňování nároků, není důvod jej nevyužít, obvykle to urychlí vyřízení žádosti. Pokud by však takové rozhraní neposkytovalo potvrzení o uplatnění nároku, jeho výši a doložených dokladech, doporučujeme učinit totéž ještě emailem pro případné důkazní řízení.

 

Následně má pojišťovna lhůtu 3 měsíce pro šetření pojistné události a po skončení této lhůty 15 dní na výplatu. Pokud by byla CK tzv. podpojištěna, je lhůta pro plnění z garančního fondu šedesáti denní.

 

Přístup pojišťoven

 

Nezřídka se stane, že pojišťovna pro usnadnění likvidace pojistných událostí tzv. otevře možnost uplatňování nároků. Tento postup není v souladu se zákonem. Klient CK má právo svůj nárok uplatnit tehdy, pokud dospěl k závěru, že je cestovní kancelář v úpadku. Jakékoli oddalování ze strany pojišťovny je pak zcela v rozporu se zájmem na vysokou ochranu spotřebitele.

 

Den úpadku cestovní kanceláře není shodný se dnem, kdy o něm rozhodne soud v insolvenčním řízení. Úpadek může nastat i mnohem dříve a pojišťovna je povinna zahájit šetření pojistné události ve chvíli, kdy je tato zákazníkem uplatněna.  Z vlastní praxe jsou nám známy případy, kdy pojišťovna i po prohlášení úpadku stále odkládá otevření příjmu žádostí o výplatu plnění s odkazem na další zjištění v průběhu insolvenčního řízení. V krajním případě může dojít nejen ke zmeškání lhůty pro uplatnění nároku, ale také k jeho promlčení. Obojí znamená ztrátu finančních prostředků.

Nyní již zcela okrajovým jevem je pokus pojišťovny snížit plnění z pojistky v důsledku nedostatečného pojistného krytí. Tedy kdy CK pojistila jen menší množství zájezdů, než skutečně prodává. Tento nedostatek byl již opakovaně řešen soudy v ČR, včetně nejvyšších instancí a zákazník má nárok na plnou úhradu vynaložených prostředků. Krácení plnění tak není možné.

 

Závěrem

 

Pro uplatnění pojistného plnění je tedy zásadní nezmeškat lhůtu. Důrazně doporučujeme nečekat na otevření možnosti přihlašování, ale uplatnit nárok neprodleně po zjištění úpadku cestovní kanceláře. Dělá pojišťovna s uplatněním nebo výplatou obstrukce? Požaduje bezdůvodně další a další podklady? Svěřte nám svůj případ. U nás je posouzení vždy ZDARMA.